• ENG
 • REGULAMIN

   

  1. Wypożyczalnia Quanta wypożycza pojazdy na czas określony w umowie z najemcą.
  2. Najemcą pojazdu może być dowolna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz posiadająca ważne prawo jazdy kategorii odpowiadającej wynajmowanemu pojazdowi.
  3. Warunkiem wypożyczenia pojazdu jest wpłacenie kaucji właściwej dla danego pojazdu.
  4. W braku odmiennej umowy pojazdy są rezerwowane po opłaceniu całego czynszu najmu.
  5. Zakazane jest:
   • oklejanie Pojazdu jakimikolwiek materiałami;
   • używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach;
   • używanie Pojazdu do nauki jazdy, jako taksówka lub wykonywanie usług przewozu osób;
   • używanie Pojazdu do uruchamiania innych Pojazdów, a także holowanie innych Pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy;
   • dokonywanie w Pojeździe przeróbek lub zmian;
   • dokonywanie w Pojeździe napraw, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej lub tych na które Wynajmujący wyrazi zgodę w formie pisemnej lub mailowej z adresu flota@quantacars.pl;
   • przekraczanie dopuszczalnej ładowności Pojazdu lub przewożenie Pojazdem większej liczby osób niż przewiduje homologacja
   • przekraczanie Pojazdem prędkości 170 km/h,
   • używanie Pojazdu na drogach niedopuszczonych do ruchu pojazdów;
   • przewożenie Pojazdem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie Pojazdu, albo które z powodu swoich właściwości lub zapachu mogą czasowo wyłączyć Pojazd z eksploatacji albo uniemożliwić jego dalszy wynajem;
   • udostępnianie Pojazdu osobie trzeciej;
   • wyjazd poza granicę RP bez zgody Wynajmującego udzielonej w formie pisemnej lub mailowej z adresu flota@quantacars.pl;
   • prowadzenie Pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków wyłączających możliwość prowadzenia Pojazdu,
   • usuwanie lub zasłanianie oznaczeń Wynajmującego na Pojeździe, bez zgody Wynajmującego udzielonej w formie pisemnej lub mailowej
  6. W przypadku złamania któregoś z powyższych zakazów najemca zostanie obciążony karą umowną. W przypadku, jeżeli kara umowna nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń Quanta, ma ona prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
  7. Przedstawiciel Quanta wypełnia umowę najmu oraz protokół przyjęcia – odbioru pojazdu.
  8. Pojazd przekazywany najemcy jest czysty w środku oraz na zewnątrz, a także zatankowany do pełna. W takim samy stanie pojazd powinien być zwrócony po zakończeniu najmu. W przypadku oddania pojazdu brudnego lub niezatankowanego do pełna, najemca zostanie obciążony karą umowną oraz kosztami tankowania pojazdu. W przypadku, jeżeli kara umowna nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń Quanta, ma ona prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
  9. Najemca ma obowiązek prawidłowo zabezpieczać pojazd przed kradzieżą, uszkodzeniem oraz wszelkim zniszczeniem całości bądź poszczególnych elementów. W szczególności najemca ma obowiązek po opuszczeniu pojazdu zamykać pojazd, szyby, szyberdach, bagażnik, włączać alarm, a także zabezpieczać kluczyki i dokumenty poza pojazdem.
  10. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez najemcę będącego pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony:
   • kosztami naprawy pojazdu,
   • odszkodowaniem dla Quanta z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem możliwości wynajmu pojazd w czasie jego naprawy,
   • odszkodowaniem z tytułu zwiększenia składki ubezpieczeniowej na pojazdy we flocie Quanta, jeżeli uszkodzenie pojazdu wpłynęło na zwiększenie tej składki.
  11. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem obowiązywania umowy, najemca nie ma prawa domagania się zwrotu jakiejkolwiek kwoty z tego tytułu
  12. Zwrot pojazdu powinien nastąpić w dniu zakończenia najmu najpóźniej o tej samej godzinie, o której nastąpiło wydane pojazdu. W przypadku, jeżeli Najemca chce użytkować pojazd po upływie daty lub godziny wynikającej z umowy najmu, ma on obowiązek skontaktowania się z Wynajmującym przynajmniej 24h przed datą rozwiązania umowy, aby ustalić z Wynajmującym warunki ewentualnego dalszego najmu Pojazdu, w szczególności ceny najmu oraz terminu i sposobu płatności.
  13. W przypadku nie uzgodnienia warunków przedłużenia najmu oraz braku zwrotu pojazdu z chwilą zakończenia umowy, Najemca będzie obciążony kosztami bezumownego korzystania z pojazdu za każdą rozpoczętą dobę w wysokości wskazanej w umowie najmu, właściwej dla pojazdów danego segmentu.
  14. Niezależnie od powyższego, brak zwrotu pojazdu przez co najmniej 24 godziny od daty spowoduje powiadomienie organów ścigania o przywłaszczeniu pojazdu. Wszelkie koszty z tym związane ponosi najemca.
  15. W przypadku awarii Pojazdu Najemca ma obowiązek natychmiastowego przerwania jazdy, zabezpieczenia Pojazdu i natychmiastowego zawiadomienia Wynajmującego o wszelkich stwierdzonych awariach, usterkach lub innych nieprawidłowościach w działaniu Pojazdu, w tym w szczególności Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o zapaleniu się którejkolwiek z kontrolek wskazujących na wystąpienie awarii, usterki lub innej nieprawidłowości. Najemca zobowiązany jest zastosować się do wskazówek Wynajmującego dotyczących zgłoszonej awarii, usterki lub innej nieprawidłowości.W przypadku wystąpienia szkody na zaparkowanym Pojeździe, dokonanej przez nieznanego sprawcę, obowiązkiem Najemcy jest:
   • natychmiastowe poinformowanie Wynajmującego z miejsca zdarzenia pod numerem telefonu +48 539 888 555 oraz e-mail flota@quantacars.pl o zaistniałej sytuacji (tj. przed zgłoszeniem sprawy do ubezpieczyciela lub wezwaniem na miejsce pomocy assistance);
   • dostarczyć́ w ciągu 24 godzin od zdarzenia na adres mailowy flota@quantacars.pl wypełnione oraz podpisane przez siebie oświadczenie o okolicznościach zdarzenia
   • dostarczyć́ w ciągu 24 godzin od zdarzenia na adres mailowy flota@quantacars.pl zdjęcia uszkodzeń wraz z ich opisem.
  16.  W przypadku kolizji (poza szkodą na zaparkowanym pojeździe dokonanej przez nieznanego sprawcę), wypadku lub uszkodzenia Pojazdu w innych okolicznościach, obowiązkiem Najemcy jest:
   • natychmiastowe poinformowanie Wynajmującego z miejsca zdarzenia pod numerem telefonu +48 539 888 555 oraz e-mail flota@quantacars.pl o zaistniałej sytuacji (tj. przed zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela lub wezwaniem na miejsce pomocy Assistance);
   • bezwzględnie i natychmiastowo wezwać na miejsce zdarzenia Policję,
   • ustalić nazwę i adres jednostki Policji, która przyjęła zgłoszenie o zdarzeniu oraz której funkcjonariusze wykonywali czynności na miejscu zdarzenia oraz numeru notatki policyjnej,
   • sporządzić́ i dostarczyć Quanta w ciągu 24 h oświadczenie o okolicznościach zdarzenia z własnoręcznym podpisem,
   • uzyskać́ i dostarczyć́ Wynajmującemu pisemne oświadczenie sprawcy, potwierdzające winę̨ sprawcy i zawierające wszelkie dane wymagane przez zakład ubezpieczeń́, w którym ubezpieczony jest Pojazd, w tym:
    1. imię̨ i nazwisko sprawcy,
    2. telefon kontaktowy sprawcy,
    3. numer rejestracyjny i markę̨ Pojazdu sprawcy,
    4. numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę̨ zakładu ubezpieczeń́, który wystawił polisę̨ sprawcy
    5. datę̨, godzinę̨ i dokładne miejsce zdarzenia,
    6. nazwę̨ i adres jednostki Policji, którą przyjęła zgłoszenie o zdarzeniu oraz której funkcjonariusze wykonywali czynności na miejscu zdarzenia,
   • podpisać oświadczenie o stanie trzeźwości w chwili zdarzenia,
   • wysłać wszystkie powyższe dokumenty i informacje w ciągu 24 godzin od zdarzenia na adres mailowy flota@quantacars.pl,
   • dostarczyć Wynajmującemu w terminie 24h od zdarzenia kluczyki i dokumenty Pojazdu – o ile były mu wydane – w przypadku szkody całkowitej.
  1. W przypadku kradzieży, Najemca zobowiązany jest:
   • natychmiastowo zadzwonić pod numer Wynajmującego +48 539 888 555 celem uzyskania od Wynajmującego informacji o sposobie postępowania w zaistniałej sytuacji,
   • wykonywać polecenia Wynajmującego przekazane drogą telefoniczną lub mailową,
   • zgłosić kradzież na numer alarmowy Policji 997 lub 112,
   • na żądanie Policji Najemca ma obowiązek przekazać kluczyk od wynajmowanego Pojazdu za pokwitowaniem i natychmiastowo przekazać Wynajmującemu skan lub czytelną fotografię pokwitowania na adres mailowy flota@quantacars.pl, jednocześnie niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym pod numerem telefonu +48 539 888 555 celem umówienia jak najszybszego przekazania oryginału pokwitowania oraz dokumentów Pojazdu – o ile były wydane, a w przypadku niezatrzymania kluczyków przez jednostkę Policji Najemca ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym pod numerem telefonu +48 539 888 555 celem umówienia jak najszybszego przekazania kluczyków przedstawicielowi Wynajmującego wraz z dokumentami Pojazdu – o ile były wydane,
   • przesłać skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego skan potwierdzenia nadania wysłać mailem w terminie 24h od zdarzenia, a oryginał dostarczyć osobiście do siedziby Wynajmującego w ciągu 24h lub nadać listem poleconym na adres siedziby Wynajmującego, wysyłając Wynajmującemu mailem na adres flota@quantacars.pl skan potwierdzenia nadania przesyłki.
  1. O ile nie umówiono się inaczej, w przypadku uszkodzenia pojazdu zawinionego przez Najemcę zostanie on obciążony udziałem własnym w szkodzie w wysokości wskazanej w umowie najmu. Istnieje możliwość zniesienia udziału własnego w szkodzie wykupując i opłacając z góry Pakiet Komfort. W przypadku, w którym umowa nie zawiera określonego udziału własnego, o ile nie umówiono się inaczej, Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pojeździe oraz uiszczenia należności z tytułu przestoju pojazdu za każdą dobę przestoju pojazdu w związku ze szkodą. Koszt przestoju jest równy stawce dobowej najmu pojazdu w najkrótszym przedziale.
  2. Za uszkodzenia ogumienia, felg, szyb, tapicerki oraz innych elementów wnętrza pojazdu a także za inne uszkodzenia, co do których Wynajmujący nie uzyskał odszkodowania od ubezpieczyciela lub osoby trzeciej, Najemca odpowiada za szkodę w pełnej wysokości.
  3. W Przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, a także w przypadku kradzieży, wpłacona kaucja przepada z tytułu udziału własnego w zdarzeniu.
  4. W przypadku zakupu usług poprzez niniejszą stronę internetową za Sprzedawcę uważa się:
   Quanta Cars Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 80/15, 00-175 Warszawa
   Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473412, Kapitał zakładowy w wysokości 420 000 zł, NIP 5532513487, REGON 243257050
  5. Zastrzegamy sobie możliwość nie przekazania pojazdu osobom z krajów z poza Unii Europejskiej.
   Klienci z krajów, które nie podpisały konwencji wiedeńskiej nie mogą wynająć z naszej firmy pojazdów.