REGULAMIN

 

 1. Wypożyczalnia Quanta wypożycza pojazdy na czas określony w umowie z najemcą.
 2. Najemcą pojazdu może być dowolna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz posiadająca ważne prawo jazdy kategorii odpowiadającej wynajmowanemu pojazdowi.
 3. Warunkiem wypożyczenia pojazdu jest wpłacenie kaucji właściwej dla danego pojazdu.
 4. W braku odmiennej umowy pojazdy są rezerwowane po opłaceniu całego czynszu najmu.
 5. Zakazane jest:
  • oklejanie pojazdu jakimikolwiek materiałami,
  • używanie pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach,
  • używanie pojazdu do nauki jazdy, jako taksówka lub wykonywanie usług przewozu osób,
  • używanie pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy,
  • dokonywanie w pojeździe przeróbek lub zmian; dokonywanie w pojeździe napraw, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej,
  • przekraczanie dopuszczalnej ładowności pojazdu,
  • przekraczanie pojazdem dopuszczalnej prędkości,
  • używanie pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego,
  • przewożenie pojazdem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie pojazdu,
  • udostępnianie pojazdu innej osobie innej, niż wymieniona w umowie,
  • nadmierna eksploatacja pojazdu,
  • wyłączanie systemów antypoślizgowych,
  • opuszczanie granic Polski bez zgody Quanta,
  • ingerowanie w jakiekolwiek elementy konstrukcji pojazdu, w tym w układy mechaniczne, elektroniczne oraz elektryczne.
 6. Zabrania się palenia w pojeździe. Za złamanie tego zakazu najemca uiści karę umowną w wysokości 500 zł. W przypadku, jeżeli kara umowna nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń Quanta, ma ona prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 7. Przedstawiciel Quanta wypełnia umowę najmu oraz protokół przyjęcia – odbioru pojazdu.
 8. Pojazd przekazywany najemcy jest czysty w środku oraz na zewnątrz, a także zatankowany do pełna. W takim samy stanie pojazd powinien być zwrócony po zakończeniu najmu. W przypadku oddania pojazdu brudnego lub niezatankowanego do pełna, najemca ponosi koszt mycia oraz tankowania pojazdu. Koszty te mogą być wskazane w umowie najmu. W przypadku braku takiego wskazania, koszty te ustala się na podstawie poniesionych przez Quanta kosztów tankowania lub mycia pojazdu.
 9. Najemca ma obowiązek prawidłowo zabezpieczać pojazd przed kradzieżą, uszkodzeniem oraz wszelkim zniszczeniem całości bądź poszczególnych elementów. W szczególności najemca ma obowiązek po opuszczeniu pojazdu zamykać pojazd, szyby, szyberdach, bagażnik, włączać alarm, a także zabezpieczać kluczyki i dokumenty pojazdu.
 10. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez najemcę będącego pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony:
  • kosztami naprawy pojazdu,
  • odszkodowaniem dla Quanta z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem możliwości wynajmu pojazd w czasie do jego naprawy,
  • odszkodowaniem z tytułu zwiększenia składki ubezpieczeniowej na pojazdy we flocie Quanta, jeżeli uszkodzenie pojazdu wpłynęło na zwiększenie tej składki.
 11. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem obowiązywania umowy, najemca nie ma prawa domagania się zwrotu jakiejkolwiek kwoty z tego tytułu
 12. Zwrot pojazdu powinien nastąpić w dniu zakończenia najmu najpóźniej o tej samej godzinie, o której nastąpiło wydane pojazdu. W przypadku, jeżeli Najemca chce użytkować pojazd po upływie daty lub godziny wynikającej z umowy najmu, ma on obowiązek skontaktowania się z Wynajmującym przed chwilą rozwiązania umowy, aby ustalić z Wynajmującym warunki ewentualnego dalszego najmu Pojazdu, w szczególności ceny najmu oraz terminu i sposobu płatności.
 13. W przypadku nie uzgodnienia warunków przedłużenia najmu oraz braku zwrotu pojazdu z chwilą zakończenia umowy, Najemca będzie obciążony kosztami bezumownego korzystania z pojazdu za każdą rozpoczętą dobę w wysokości wskazanej w umowie najmu, właściwej dla pojazdów danego segmentu.
 14. Niezależnie od powyższego, brak zwrotu pojazdu przez co najmniej 24 godziny od daty spowoduje powiadomienie organów ścigania o przywłaszczeniu pojazdu. Wszelkie koszty z tym związane ponosi najemca.
 15. W przypadku awarii pojazdu, jego uszkodzenia na skutek kolizji, wypadku lub innych zdarzeń, a także kradzieży samochodu w okresie najmu, najemca ma obowiązek niezwłocznie (czyli jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 12 godzin od zajścia zdarzenia) powiadomić o tym Quanta. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia usterki.
 16. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku kolizji drogowej lub wypadku drogowego, najemca zobowiązany jest wezwać na miejsce zdarzenia Policję i uzyskać w miarę możliwości pisemne oświadczenie od uczestników wypadku, zawierającego w szczególności dane sprawcy oraz dane jego ubezpieczyciela oraz numer jego polisy, a także dane świadków zdarzenia. Wszelkie dane oraz dokumenty uzyskane na skutek działań najemcy ma on obowiązek niezwłocznie przekazać do Quanta.
 17. O ile nie umówiono się inaczej, w przypadku uszkodzenia pojazdu zawinionego przez Najemcę zostanie on obciążony udziałem własnym w szkodzie w wysokości wskazanej w umowie najmu. Istnieje możliwość zniesienia udziału własnego w szkodzie za odrębnym wynagrodzeniem wskazanym w umowie.
 18. Za uszkodzenia ogumienia, felg, szyb, tapicerki oraz innych elementów wnętrza pojazdu a także za inne uszkodzenia, co do których Wynajmujący nie uzyskał odszkodowania od ubezpieczyciela lub osoby trzeciej, Najemca odpowiada za szkodę w pełnej wysokości.
 19. W Przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, a także w przypadku kradzieży, wpłacona kaucja przepada z tytułu udziału własnego w zdarzeniu.
 20. Udział własny najemcy w szkodzie może być zniesiony pod warunkiem wniesienia stosownej opłaty w kwocie zgodnej z umową
 21. W przypadku zakupu usług poprzez niniejszą stronę internetową za Sprzedawcę uważa się:
  Quanta Cars Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Dygata 3 lok U7, 01-748 Warszawa
  Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473412, Kapitał zakładowy w wysokości 420 000 zł, NIP 5532513487, REGON 243257050